FANTOMS s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

„NOZ“) v platném znění vydává společnost FANTOMS s.r.o. tyto obchodní podmínky (dále jen

„VOP“), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

1. Úvodní ustanovení

1. Prodávajícím FANTOMS s.r.o., IČO: 25158708, se sídlem Mirovice, Husova ul. 17, okres

Písek, PSČ 39806, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

odd. C, vložka 6592, (dále jen „prodávající“) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu

prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese

fantoms.eu/store (dále jen „eshop“).

3. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. NOZ řídí se vztahy neupravené těmito

smluvními podmínkami NOZ. Jedná-li kupující při objednávání či nákupu zboží v rámci

své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se

vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené NOZ přičemž se neužijí ustanovení §

2158 - § 2174.

4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto

smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře

souhlasí.

5. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je

vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává

prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a

kupujícím je uzavřena vždy až okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy závazným

potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu

kupujícího. V případě, že k potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že

kupní smlouva nebyla uzavřena.

2. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu

dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

3. Identifikační údaje kupujícího se myslí především jeho jméno a příjmení / název

obchodní firmy, bydliště / sídlo, datum narození / IČO, dalšímu informacemi jsou

emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa (pokud se liší od bydliště

/ sídla).

4. Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně zákonné

sazby DPH a všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a

balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění

v eshopu prodávajícího. 

5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového

formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

6. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní

smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží

v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 NOZ.

7. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři či do

objednávkového emailu jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu

prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla

uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek

kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky

s požadavkem na jeho vyjádření se k ní (zcela nový návrh). Kupní smlouva je v tomto

okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím

následným potvrzením prodávajícím (výslovnou akceptací).

3. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu

objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou

cenu.

2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a

těmito obchodními podmínkami.

3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve

smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady

s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující

v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od

převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo

dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v

přechozí větě.

2. Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách

prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití

uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho

obdržel.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději

do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů

na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů

vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější

způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

5. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své

skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

7. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

8. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku

nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a

vlastnosti.

9. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 NOZ.

10. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v

případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

1. Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou

případů výslovně v objednávce dohodnutých.

2. Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně

nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě

bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření

smlouvy.

3. Výhrada vlastnictví - k přechodu vlastnického práva k objednanému zboží

z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů

na doručení.

4. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu/ faktury v elektronické

podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena

NOZ, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady

dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady

opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo požadovat

odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že kupovaná věc bude po určitou dobu

způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že

věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu (převzetím); byla-li věc podle smlouvy

odeslána, běží od chvíle, kdy věc dojde do místa určení.

7. Ochrana osobních údajů

1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,

zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších

dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a

shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění

smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č.

480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické

pošty.

8. Závěrečná ujednání

1. Veškeré právní vztahy, které jsou těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí

příslušnými ustanoveními NOZ jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

2. salvatorní klauzule: V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek

bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive

účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

3. Veškerá ujednání, které jsou přímo uvedeny v kupní smlouvě, mají přednost před

ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.